Bơm truyền dịch INFU-Z1000/2000

  • Chức năng tự kiểm tra – Mỗi khi bật thiết bị, chức năng tự kiểm tra sẽ hoạt động
  • V.O. (Keep Vein Open) – Khi đạt đến thể tích truyền dịch đã cài đặt, tốc độ truyền dịch sẽ chuyển sang tốc độ KVO
  • Bộ nhớ lưu trữ – Lưu trữ các giá trị cài đặt trước đó
  • Hiển thị thời gian còn lại
  • Lặp lại báo động
  • Mức độ báo động – 9 mức độ